o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ1.pdf
ประกาศโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่.pdf
042.pdf
043.pdf
ITAคำสั่งโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่(Web Site 65 ).pdf