ITA  2566การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

o1  โครงสร้าง