o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ราชกิจจานุเบกษา

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

O 39ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

O 39 แนวทางรายงานจริยธรรม veb.pdf