o31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o31 ประกาศหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ.pdf
ระเบียบ สนร.ของขวัญ2565 (1).pdf