o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หนังสือหลักเกณฑ์ประเมิน.pdf
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ.pdf
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลงวันที่ 30 ต.pdf
ภาระงานข้าราชการ.pdf
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว19 ลงวันที่ 9 พย.pdf
o25.pdf