O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

043.pdf
042 ประกาศโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่.pdf
ประกาศโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่.pdf
ITAคำสั่งโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่(Web Site 65 ).pdf