O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารแบบมีส่วนร่วม.pdf

กิจกรรมโครงการปันน้ำใจให้น้องฯ

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

โครงการปันน้ำใจให้น้องแด่นักเรียนผู้ยากไร้  ปีที่ ๗  โดยชมรมเพื่อนสี่แคว  และผู้มีจิตเมตตา  ได้มอบทุนการศึกษา  อุปกรณ์การเรียนการสอน  อุปกรณ์กีฬา  และเครื่องอุปโภคบริโภค  ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ - มโนบุเรศรบำรุงการ

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา

นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม  จัดโครงการจิตอาสา  “เราพึ่งพากันและกัน  พี่น้องร่วมสัมพันธ์  ช่วยรังสรรค์พัฒนา”  ณ โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่  อ.เมืองเลย  จ.เลย


รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ – มโนบุเรศรบำรุงการ

นายสุนทร  วัฒนราช  พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.สีขาว)ประจำปี๒๕๖๕  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

นายสุนทร  วัฒนราช  พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน  ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน แด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันเข้าพรรษาและทำบุญวันอาสาฬหบูชา เพื่อเป็นการแสดงตนเป็นพุทธมามกะในฐานะพุทธศาสนิกชนและสืบสานประเพณีสำคัญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวไทย


กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ลูกเสืออาสาร่วมใจพัฒนาชุมชน  เป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม