O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อบรมวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังคุณธรรมฯ

อบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

สพป ลย ๑

อบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครู

อบรมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

อบรมครูผู้สอนภาษาไทย

อมรมกิจกรรมลูกเสือ

อบรมบ้านวิทยาศาสตร์ อนุบาลฯ

อบรม  ITA

อบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ

อบรมการใช้คู่มือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างองค์ความรู้

เกียรติบัตรผ่านการอบรมของ นายวินัย_ ศรี_บุรินทร์_ (2).pdf
เกียรติบัตรผ่านการอบรมของ นายวินัย ศรีบุรินทร์.pdf
เกียรติบัตรผ่านการอบรมของ นายวินัย_ ศรี_บุรินทร์_ (1).pdf
เกียรติบัตรผ่านการอบรมของ นายวินัย_ ศรี_บุรินทร์_.pdf