O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

024บันทึกข้อความ.pdf
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2565.pdf
สรุปผลการดำเนินงานการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565.pdf