O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 

023บันทึกข้อความ.pdf
สรุปผลการดำเนินงานการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565.pdf
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2565.pdf