ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

นายสุนทร วัฒนราช

ครูชำนาญการพิเศษ

Tel :089-278-2600

E-mail : born2bthailoei@Gmail.com

นายวินัย ศรีบุรินทร์

ครูผู้ช่วย

Tel :080-975-1404

E-mail : winai.id42160@Gmail.com

นางสาวพัชรีวรรณ ชาวดอน

พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)

Tel :092-908-0018

E-mail : jan.2536patchareewan@Gmail.com

นางกรรณิการ์ พาณิชย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Tel :064-358-5621

E-mail : gunniga.pan@loei1.go.th

นางประภาพร สุวรรณสิงห์

ลูกจ้าง (ครูผู้ทรงคุณค่า)

Tel :097-218-7407

E-mail : prapaporn.suw@loei1.go.th

นายนิคม จันลา

นักการภารโรง

Tel :084-684-8117

E-mail : koraiyai@loei1.go.th