ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

"โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่จัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาต่อเนื่องสู่ประชาคมอาเซี่ยน"

คำขวัญ

"ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาประชาธิปไตย"

ปรัชญา

"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

พันธกิจ

1. ปรับปรุงบริบทของโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ดำเนินการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

5. ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบทางราชการ และระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

6. เตรียมความพร้อมของสถานศึกษา บุคลากร สู่การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์

1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่สากล

2. นักเรียนทุกคนมี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ

5. โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล โดยความมีส่วนร่วมของชุมชน

6. โรงเรียนเมืองเลยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ของโรงเรียน

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

6. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนกอไร่ใหญ่

โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาโดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจำนวน 4 มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

2. ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย

3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย

4. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

2) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ จำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

2. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการ พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ

3. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

นโยบาย 555

เป้าหมาย แห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้แก่

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกวิชาทุกระดับชั้นสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านได้ เขียนได้ และคิดเป็นทุกคน

4.นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ทุกคน และคิดได้อย่างมีวิจารณญาณ

5.นักเรียนทุกระดับชั้นการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามแนวคิดการสร้าง

เป็นเลิศ 5 ได้แก่

1. ครูสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอน

2. ผู้บริหารโรงเรียนไม่ย่อหย่อนการบริหารโรงเรียน

3. ผู้บริหารเขตพากเพียร ติดตามกำกับ

4. คณะกรรมการทุกระดับร่วมรับผิดชอบผลผลิต

5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเลิศ

วัฒนธรรมองค์กร 5 ได้แก่

1. ถือศีลห้า

2. วาจาไพเราะ

3. เสนาะหูเมื่อทักทาย

4. ยิ้มง่าย ไหว้สวย

5. ร่ำรวยความดี