โครงการกิจกรรมต่าง ๆ

วันที่โพสต์: Sep 10, 2020 5:11:4 AM

โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ นำโดย นายมงคล ชูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่และคณะครู พร้อมทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ในด้านทักษะวิชาการ กิจกรรมพัฒนาชุมชน และการดูแลเอาใจใส่ในด้านสุขภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา เก่ง ดี มีสุข