การให้บริการตรวจคัดกรองนักเรียน และบุคคลต่างๆที่มารับบริการ

วันที่โพสต์: Sep 10, 2020 4:23:35 AM

ภาพบรรยากาศ

การคัดกรองนักเรียนโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้บริการตรวจคัดกรองนักเรียน และทายากันยุงให้แก่บุตรหลานในภาคเช้าก่อนเข้าเรียน

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นายมงคล ชูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ และคณะครู รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ ในภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๓ โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - ๑๙