กิจกรรมโครงการประจำเดือนกันยายน

วันที่โพสต์: Sep 23, 2020 6:56:14 AM

นายมงคล ชูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานองค์กรของภาครัฐ และเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน ให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง พัฒนาสภาพแวดล้อมและส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ