ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ภารกิจเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านก่อไร่ใหญ่ นำโดย นายมงคล ชูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ และคณะครู

ได้จักกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน