O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารแบบมีส่วนร่วม.pdf

กิจกรรมโครงการปันน้ำใจให้น้องฯ

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

โครงการปันน้ำใจให้น้องแด่นักเรียนผู้ยากไร้ ปีที่ ๗ โดยชมรมเพื่อนสี่แคว และผู้มีจิตเมตตา ได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ - มโนบุเรศรบำรุงการ

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา

นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม จัดโครงการจิตอาสา “เราพึ่งพากันและกัน พี่น้องร่วมสัมพันธ์ ช่วยรังสรรค์พัฒนา” ณ โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อ.เมืองเลย จ.เลย


รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ – มโนบุเรศรบำรุงการ

นายสุนทร วัฒนราช พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.สีขาว)ประจำปี๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

นายสุนทร วัฒนราช พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน แด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันเข้าพรรษาและทำบุญวันอาสาฬหบูชา เพื่อเป็นการแสดงตนเป็นพุทธมามกะในฐานะพุทธศาสนิกชนและสืบสานประเพณีสำคัญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวไทย


กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ลูกเสืออาสาร่วมใจพัฒนาชุมชน เป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม