O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน

สรุปเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่

>> ปี 2565 ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่

เอกสารแนบ

031บันทึกข้อความ.pdf
031.pdf