O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
คำสั่งโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่(Web Site 64 ).pdf