O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อบรมวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังคุณธรรมฯ

อบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

สพป ลย ๑

อบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครู

อบรมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

อบรมครูผู้สอนภาษาไทย

อมรมกิจกรรมลูกเสือ

อบรมบ้านวิทยาศาสตร์ อนุบาลฯ