O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ

ประจำปี 2563

รายงานผลสรุปค่าใช้จ่ายและการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ 2564.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf