O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประจำปี 2564

สรุปผลการดำเนินงานการจัดจ้าง พ.ค. - ก.ย.2564 ปีงบประมาณ 2564.pdf