วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision)

 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่จัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สู่ชุมชน

พันธกิจ (mission)

             1. ปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

             2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเต็มตามศักยภาพ

             3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนักเรียน  ชุมชนพัฒนาตนเองโดยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

             4. พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

             5. พัฒนาห้องศูนย์สื่อคอมพิวเตอร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบล

 

Comments