กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ก.ย. 2563 07:06 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
17 ก.ย. 2563 06:48 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แนบ สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ .pdf กับ รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
17 ก.ย. 2563 06:48 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แนบ สรุปผลการดำเนินงานการจัดจ้าง 22.pdf กับ รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
17 ก.ย. 2563 06:48 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ สรุปผลการดำเนินงานการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562.pdf จาก รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
17 ก.ย. 2563 06:48 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่.pdf จาก รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
17 ก.ย. 2563 05:35 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฎิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ .pdf จาก การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 05:34 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 05:26 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
17 ก.ย. 2563 05:05 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แนบ ส่วนที่ 6 ภาคผนวก .pdf กับ แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
17 ก.ย. 2563 05:05 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แนบ ส่วนที่ 5การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน.pdf กับ แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
17 ก.ย. 2563 05:05 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แนบ ส่วนที่ 4ทิศทางการพัฒนาการศึกษา .pdf กับ แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
17 ก.ย. 2563 05:05 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แนบ ส่วนที่ 3การวิเคราะห์SWOT .pdf กับ แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
17 ก.ย. 2563 05:05 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แนบ ส่วนที่ 2นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา .pdf กับ แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
17 ก.ย. 2563 05:05 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แนบ ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา .pdf กับ แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
17 ก.ย. 2563 05:04 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ ทิศทางของสถานศึกษา (แผนยุทธศาสตร์ พัฒนาหน่วยงาน).docx.pdf จาก แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
16 ก.ย. 2563 23:36 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย ย้ายหน้า รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
16 ก.ย. 2563 23:36 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
16 ก.ย. 2563 23:33 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
16 ก.ย. 2563 22:47 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
16 ก.ย. 2563 20:17 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย ย้ายหน้า แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
11 ก.ย. 2563 21:19 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11 ก.ย. 2563 21:16 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11 ก.ย. 2563 21:11 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11 ก.ย. 2563 21:11 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11 ก.ย. 2563 21:10 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เก่ากว่า | ใหม่กว่า