กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 ต.ค. 2562 20:47 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
28 ส.ค. 2562 10:53 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี
28 ส.ค. 2562 10:52 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี
15 ส.ค. 2562 21:20 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข การรับสมัครนักเรียน
15 ส.ค. 2562 21:20 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข การรับสมัครนักเรียน
15 ส.ค. 2562 21:13 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย ย้ายหน้า การรับสมัครนักเรียน
15 ส.ค. 2562 21:11 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข การรับสมัครนักเรียน
15 ส.ค. 2562 20:49 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข รูปภาพกิจกรรมต้านยาเสพติด
15 ส.ค. 2562 20:49 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข รูปภาพกิจกรรมต้านยาเสพติด
15 ส.ค. 2562 01:36 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข หลักสูตรต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 01:36 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข หลักสูตรต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 01:26 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข หลักสูตรต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 01:25 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข หลักสูตรต้านทุจริต
14 ส.ค. 2562 20:44 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข การบริหารงบประมาณรายจ่าย
14 ส.ค. 2562 19:27 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข การบริหารงบประมาณรายจ่าย
14 ส.ค. 2562 19:27 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย สร้าง การบริหารงบประมาณรายจ่าย
14 ส.ค. 2562 01:19 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14 ส.ค. 2562 00:47 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
14 ส.ค. 2562 00:46 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
14 ส.ค. 2562 00:39 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย ย้ายหน้า การวัดและประเมินผลการเรียน
14 ส.ค. 2562 00:39 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข การวัดและประเมินผลการเรียน
14 ส.ค. 2562 00:13 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข ระเบียบวินัย สำหรับนักเรียน
13 ส.ค. 2562 23:57 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
13 ส.ค. 2562 23:53 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย ย้ายหน้า การเทียบโอนผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 23:39 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย แก้ไข หลักสูตรสถานศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า