ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ 

"โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่จัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาต่อเนื่องสู่ประชาคมอาเซี่ยน"

คำขวัญ  

"ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาประชาธิปไตย"

ปรัชญา  

"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

พันธกิจ

1. ปรับปรุงบริบทของโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ดำเนินการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

5. ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบทางราชการ และระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

6. เตรียมความพร้อมของสถานศึกษา บุคลากร สู่การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์

1.   นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่สากล

2.  นักเรียนทุกคนมี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.  นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ

5.  โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล โดยความมีส่วนร่วมของชุมชน

6.  โรงเรียนเมืองเลยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ของโรงเรียน 

1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด

3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง

4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

6.  พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนกอไร่ใหญ่

           โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาโดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจำนวน 4 มาตรฐาน  ดังนี้

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

           1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

               1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

               2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

               3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

               4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร

               5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

               6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน

 

           1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

     1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

               2.  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย

               3.  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย

               4.  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

      1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

                2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                     1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

                     2) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

                     3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

                     4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

               3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

               4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

               1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

               2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

               3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

      การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ จำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

2. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการ พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ

3. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

นโยบาย 555

          เป้าหมาย แห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้แก่

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกวิชาทุกระดับชั้นสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านได้ เขียนได้ และคิดเป็นทุกคน

4.นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ทุกคน และคิดได้อย่างมีวิจารณญาณ

5.นักเรียนทุกระดับชั้นการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามแนวคิดการสร้าง

เป็นเลิศ 5 ได้แก่

1. ครูสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอน

2. ผู้บริหารโรงเรียนไม่ย่อหย่อนการบริหารโรงเรียน

3. ผู้บริหารเขตพากเพียร ติดตามกำกับ

4. คณะกรรมการทุกระดับร่วมรับผิดชอบผลผลิต

5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเลิศ

วัฒนธรรมองค์กร 5 ได้แก่

1. ถือศีลห้า

2. วาจาไพเราะ

3. เสนาะหูเมื่อทักทาย

4. ยิ้มง่าย ไหว้สวย

5. ร่ำรวยความดี
ĉ
โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย,
17 มิ.ย. 2563 23:31
Comments