การให้บริการตรวจคัดกรองนักเรียน และบุคคลต่างๆที่มารับบริการ

โพสต์9 ก.ย. 2563 21:23โดยโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย

ภาพบรรยากาศ

การคัดกรองนักเรียนโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ให้บริการตรวจคัดกรองนักเรียน และทายากันยุงให้แก่บุตรหลานในภาคเช้าก่อนเข้าเรียน


วันที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๖๓

   นายมงคล  ชูทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่  และคณะครู  รับการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ  ในภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๓  โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  COVID - ๑๙


Comments