ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ภารกิจเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  โรงเรียนบ้านก่อไร่ใหญ่ นำโดย นายมงคล  ชูทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ และคณะครู 
ได้จักกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

โครงการกิจกรรม เดือนสิงหาคม

โพสต์9 ก.ย. 2563 22:50โดยโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย

๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๓

นายมงคล  ชูทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่  นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ร่วมลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่  และโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓  

การพัฒนาบุคลากร  ครูวินัย  ศรีบุรินทร์  ได้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารและการเรียนรู้ในโรงเรียน ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)


โครงการกิจกรรมต่าง ๆ

โพสต์9 ก.ย. 2563 22:11โดยโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย

โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ นำโดย นายมงคล  ชูทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่และคณะครู พร้อมทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ในด้านทักษะวิชาการ กิจกรรมพัฒนาชุมชน และการดูแลเอาใจใส่ในด้านสุขภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา  เก่ง ดี มีสุข 

การให้บริการตรวจคัดกรองนักเรียน และบุคคลต่างๆที่มารับบริการ

โพสต์9 ก.ย. 2563 21:23โดยโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย

ภาพบรรยากาศ

การคัดกรองนักเรียนโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ให้บริการตรวจคัดกรองนักเรียน และทายากันยุงให้แก่บุตรหลานในภาคเช้าก่อนเข้าเรียน


วันที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๖๓

   นายมงคล  ชูทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่  และคณะครู  รับการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ  ในภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๓  โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  COVID - ๑๙


กำหนดการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์17 มิ.ย. 2563 02:05โดยโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2563 11:11 ]

โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่จะดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนในครั้งนี้ "โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่"

1-4 of 4